Вимоги до статей

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

 Стаття надсилається до редакції збірника у паперовому варіанті з підписами авторів на адресу: 43018, м. Луцьк, вул. Львівська 75, Луцький НТУ, к. 222; в електронному вигляді у форматі MS WORD– на електронну адресу: naukovi_notatki@lutsk-ntu.com.ua. Обидва варіанти повинні бути ідентичними.

 

 1. Наукова стаття обов’язково повинна мати наступні необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 2. Статтю можна подавати українською, російською, або англійською мовою. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі не нижче MS WORD 97/03 і надрукована тільки на лазерному або струйному принтері на білих листах формату А4 (297х210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати. Обсяг статті від 4-9 сторінок.
 3. Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле 2,5 см. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25 см, нижнього – 1,25 см.
 4. Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів розміщується на один абзац нижче шрифтом 11 пт, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по центру. Назва статті розміщується на один абзац нижче назви організації, набирається шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.
 5. Анотації українською, російською та англійською мовами набираються з абзацного відступу шрифтом Time New Roman Cyr розміром 9, курсив, напівжирний 300-500 друкованих знаків з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині; англійською мовами розширена анотація 700-1000 друкованих знаків.
 6. Нижче анотацій обов’язково вказуються ключові слова шрифтом Time New Roman Cyr, курсив, напівжирний 9 пт.
 7. Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
 8. Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт, крупний індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

9.Якщо в статті присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

 1. Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1) вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці вирівнюючи по центру.
 2. Література подається загальним списком в кінці рукопису згідно з вимогами державного стандарту через 1 см від останнього рядка.
 3. Обов’язково подати статтю. на лазерному диску. Статті можна також пересилати електронною поштою за такою адресою: naukovi_notatki@lutsk-ntu.com.ua
 4. До статті обов'язково додається рецензія від провідного вченого за науковим спрямуванням статті та авторська довідка у письмовому та електронному вигляді за вказаною формою:

Прізвище, Ім’я, По-батькові

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання

Наукові інтереси, ORCID

Назва статті та особисті підписи усіх авторів

Адреса для листування, телефон, e-mail, контактну особу

 1. В кінці статті обов’язково вказуються ПІБ, посаду, науковий ступінь, вчене звання рецензента статті.
 2. Рукописи, що не відповідають вище вказаним вимогам, не розглядаються і до друку не приймаються.

До статті обов’язково додаються

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК: 620.179.16

І.І. Іванов1, П.П. Петров2

Луцький національний технічний університет1

Тернопільський національний технічний університет2

НАБЛИЖЕНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОСІ КОНОЇДА, ПРЕДСТАВЛЕНОГО ДИСКРЕТНИМ КАРКАСОМ ТВІРНИХ

 

Розроблено алгоритм наближеного визначення осі коноїда, представленого дискретним каркасом спільних  твірних.

Ключові слова: вісь коноїда, дискретний каркас, твірна.

 

И.И. Иванов, П.П. Петров

ПРИБЛИЖЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСИ КОНОИДА, ПРЕДСТАВЛЕННОГО ДИСКРЕТНЫМ КАРКАСОМ ОБРАЗУЮЩИХ

 

Разработан алгоритм приближенного определения оси коноида, представленного дискретным каркасом общин образующих.

Ключевые слова: ось коноида, дискретный каркас, образующая.

 

 1. Ivanov, P. Petrov

AXIS APPROXIMATE DEFINITION OF CONOID DESCRIBED BY THE SET OF STRAIGHT LINES

 

The algorithm of axis approximate definition of conoid described by the set of straight lines is made. The approximate conoid axis is a lane. Conoid is created by straight lines.

Keywords: conoid axis, discretely carcass of straight lines.

 

Постановка проблеми. На коноїді, представленому дискретним каркасом…..

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наскільки відомо автору з……

Постановка завдань. В роботі поставлено мету – розробити алгоритм….

Викладення основного матеріалу. Для наближеного визначення осі використовувалася така властивість коноїдів: усі твірні поверхні перетинають її вісь [1].

формула (1)

 

                              Рисунок                                   

 

Рис. 1. Назва рисунка

 

Таблиця 1.

Назва таблиці

 

№п/п

Фактори

Функції відгуку

Х1

Х2

У1

У2

 

 

 

 

 

 Висновки. В статті розроблено алгоритм наближеного….

Список використаних джерел:

 1. Гуляев К.В. Математические модели и моделирование. – М: Металлургия, 1970. ? 471 с. 2. Гірченко….

ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання рецензентів статті.