Вимоги до статей

Порядок подання публікацій для оприлюднення

Стаття надсилається до редакції збірника у паперовому варіанті з підписами авторів на адресу: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, Луцький НТУ, кафедра будівництва та цивільна інженерії; в електронному вигляді у форматі MS WORD– на електронну адресу: zbirnukfbd@gmail.com. Обидва варіанти повинні бути ідентичними.

До статті додаються:

авторська довідка (вказати повністю прізвище, ім’я, по батькові авторів, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, ORCID, адресу для листування,      e-mail, контактні телефони, контактну особу);

рецензія провідного вченого за науковим спрямуванням статті.

Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування. Після ухвали редакційної колегії про можливість опублікування статті у збірнику авторові повідомляють реквізити для оплати.

 

Порядок оформлення публікацій

Керуючись Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
редакція збірника "Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві" приймає статті українською, англійською (змішаними) мовами обсягом від 6 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.

Структура статті:

 • УДК
 • Назва статті (мовою статті, українською та англійською мовами).
 • Прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, назва організації та міста (мовою статті, українською  та англійською мовами).
 • Анотація (українською або мовою статті) – одним абзацом до 10 рядків тексту.
 • Розширена анотація до всіх статей подається англійською мовою обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова, і повинна містити постановку наукової проблематики, стислий опис дослідження та одержані основні результати. Кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менше 1800 знаків, включаючи ключові слова.
 • Ключові слова (мовою статті, українською та англійською).
 • Основна частина статті повинна містити такі елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз відомих досліджень і публікацій, де розв'язувались завдання цієї проблеми, виділення нерозв'язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячена стаття; мета статті (формулювання цілей статті); постановка завдання; виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з конкретного дослідження та перспективи подальших розробок у цьому напрямку.
 • References – латинізований список літератури за міжнародними правилами бібліографічного опису, згідно стандарту «Паспортний (КМУ 2010)» http://translit.kh.ua.
 • Література (складений згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015) подається у порядку згадування у тексті за наскрізною нумерацією.

 

Правила оформлення статті

 1. Формат сторінки А5 (148×210), всі поля – 1,7см.
 2. Розміри шрифтів (Times New Roman):
 • для УДК – розмір 10, великі літери, напівжирний, вирівнювати по лівому краю;
 • для назви статті – розмір 10, великі літери, напівжирний, вирівнювати по центру;
 • для прізвищ авторів, назви організації та міста – розмір 10, напівжирний, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;
 • для анотації, розширеної анотації та ключових слів – розмір 9, курсив, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;
 • для тексту статті – розмір 10, вирівнювати по ширині з абзацним відступом;
 • для літератури – розмір 9, вирівнювати по ширині з абзацним відступом.
 1. Текст друкувати через один міжрядковий інтервал без нумерації сторінок.
 2. Абзацний відступ від основного тексту – 0,75 см.
 3. Формули вирівнювати по центру з нумерацією в кінці рядка по правому краю. Їх необхідно друкувати у редакторі формул Micrоsoft Equation або Math Type (шрифти Times New Roman Italic та Symbol Italic, цифри Times New Roman, основний – 12; крупний індекс – 9; дрібний індекс – 7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12).
 4. Рисунок вставляти після посилання на нього у статті, вмонтованим у текст, із вирівнюванням по центру:

                                                               Рис. 1. Назва рисунка

 1. Слово "Таблиця 1" вирівнювати по правому краю над таблицею, а в наступному рядку – назва таблиці, з вирівнюванням по центру.
 2. У кінці заголовків, назв таблиць і підписів рисунків крапки не ставити.
 3. Між рядками з індексом УДК, прізвищами авторів, назвою, анотаціями, ключовими словами, текстом та переліком джерел – один міжрядковий інтервал.
 4. Остання сторінка статті повинна бути заповнена не менше, ніж на ¾ (кожна стаття подається з нової сторінки).