Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів.
 • Вимоги щодо оформлення подання
  1. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (DOC, DOCX).
  2. Стаття містить всі структурні елементи (анотація 1800 символів з пробілами, постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень).

Керівництво для авторів

Статті у Технологічні комплекси (ТС) друкуються англійською та українською мовами. Редакція надає пріоритет статтям, написаним англійською мовою, оскільки їх можна надсилати для оцінки ширшому колу рецензентів.

ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

Для оформлення рукописів бажано користуватися шаблоном журналу ЗАВАНТАЖИТИ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

ЗАВАНТАЖИТИ «ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ» 

- Стаття написана українською або англійською мовою.
- Текст раніше ніде не публікувався і не розглядається для публікації в будь-якому іншому журналі.
- Робота підготовлена ​​на основі шаблону в одному з редагованих форматів: .doc, .docx.
- Рекомендований обсяг сторінок 10-15.

Структурні елементи статті:

1. УДК (шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт)

2. Ім'я ПРІЗВИЩЕ [ORCID], афіляція. (українською та англійською мовою). Шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт.

3. Назва статті (українською та англійською мовою). Шрифтом Arial розміром 11 пт, напівжирний з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по центру.

4. Анотації обсягом 1800 символів з пробілами (українською, та англійською мовами) повинні містити короткий зміст статті і розміщуються на 1см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1см шрифтом Times New Roman Cyr 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

5. Ключові слова. Нижче анотацій обов'язково вказуються ключові слова(5-7 прикладів) (українською, та англійською мовами). Times New Roman Cyr 11 пт.

6. ВСТУП, ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Times New Roman Cyr 11 pt.

7. АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

8. ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (постановка завдання).

9. ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1см шрифтом Times New Roman Cyr 11 pt.т з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

10. ВИСНОВКИ з даного дослідження і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.

Вимоги щодо оформлення рукопису

Параметри сторінки: верхнє, нижнє , ліве поле , праве поле – 2 см. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25 см,нижньою – 1,25 см.

Оформлення математичних виразів.

Набір формул необхідно здійснювати у редактор формул Microsoft Equation. Шрифт: Time New Roman Cyr. Розміри шрифту: звичайний – 12 пт, крупний індекс – 7 пт, дрібний індекс – 5 пт, крупний символ – 18 пт, дрібний символ – 12 пт. Рівняння мають бути відцентровані та позначені (позначення формул центрується за правим краєм сторінки). Оформлення позначень до формули необхідно виконувати із нового абзацного відступу 0 см починаючи словом «де». Усі наступні позначення виконуються окремо із нового абзацу з абзацним відступом 0,5 см. 

Приклад оформлення математичних виразів

Оформлення рисунків.

 Наявні  у статті ілюстрації,  необхідно розташовувати за ходом тексту після посилання на його, відмежовуючи від основного тесту зверху та низу по одному абзацу. Підпис рисунка виконують шрифтом Time New Roman Cyr розмір 11 пт та відцентровують за шириною сторінки. Усі рисунки повинні бути чіткими та контрастними й зберігатись у форматах *.jpg, *.tif або *.bmp із мінімальною роздільною здатністю 300 dpi.

Приклад оформлення рисунків

Оформлення таблиць.

Таблиці, як і рисунки, повинні розташовуватись за текстом після посилання на них та відмежовуються від основного тесту лише знизу одним абзацом. Їх ширина повинна бути мінімум на 1 см менша за ширину сторінки, а сама таблиця відцентрована. Усі таблиці повинні бути пронумеровані та містити заголовок, який розташовують над таблицею з абзацним відступом 1 см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт.

Посилання.
Шановні автори зверніть увагу на правильність формування посилань у нашому журналі. Їх бездоганне дотримання полегшить роботу для редакційної колегії під час формування збірника до друку. Отож, коли у тексті є посилання на формулу, то його подають наступним чином – (1). Наприклад, формула (1) чи/або вираз (1) чи/або рівняння (1). Пряме посилання на рисунок у тексті – рисунок 1. Наприклад, «… спектр перепаду тиску подано на рисунку 1». У тих випадках коли будь-який попередній рисунок згадується у тексті, то – (рис. 1). Наприклад, «Аналітичні залежності (рис. 1) дозволили встановити амплітудний перепаду тиску…». Посилання на таблицю формують, як: таблиця 1. Наприклад, «у таблиці 1 наведено розрахункові значення діаметрів…). Посилання на літературу відбувається за вимогами стилю ІЕЕЕ, та має такий вигляд – [1]. Наприклад, «…фізичних методах вимірювання [1]» або «…та існуючої класифікації [2] та [4] дозволяє зробити…».

Маркери. Маркіровані або нумеровані списки у тексті рукопису центрують за шириною сторінки із абзацним відступом 1 см та макросом на 1,5 см. При цьому, марковані списки деталізують за допомогою нелітерного орфографічного знаку «тире», а нумеровані – «арабськими цифрами із дужкою».

Наприклад:

 • маркований список a, маркований список b, маркований список c, маркований список d, маркований список e, маркований список f;
 • маркований список g,

або

 • нумерований список a, нумерований список b, нумерований список c, нумерований список d, нумерований список e, нумерований список f;
 • нумерований список g.

Оформлення літератури ((Time New Roman Cyr  11 пт.)
Оформлення бібліографічного опису відбувається за вимогами стилю ІЕЕЕ (https://www.grafiati.com/uk/info/ieee/book/). 

та ДСТУ 8302:2015 (http://lib.pnu.edu.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).

Просимо  не цитувати джерела країни агресора, а також зазначати DOI статей у списку літератури.
Приклад оформлення списку літератури.

[1] Breaking Down Differential Pressure (DP) Flow Meters. URL: https://jlcinternational.com/breaking-down-differential-pressure-dp-flow-meters-part-2-of-3/ (дата звернення 14.07.2023).
[2] Tsypiashchuk A., Zinchuk D., Kaidyk O., Terletskyi T. About Formation of the Average Values Flowrate and their Research. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фундаментальних, прикладних, загальнотехнічних та безпекових наук: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2023. С. 372-374.
[3] Бориченко О. В., Находов В. Ф. Енергетичний менеджмент. Частина 2: навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 224 с.
[4] Frank P. Incropera. Principles of Heat and Mass Transfer. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons, Inc., 2013. 1048 р.
[5] ДСТУ EN 62522:2022. Калібрування регульованих лазерних джерел (EN 62522:2014, IDT; IEC 62522:2014, IDT). [Чинний від 2023.31.12]. Вид. офіц. Київ, 2023. 32 с.
[6] Palchevskyi, B.,  Swic, A., & Krestyanpol, H. (2018). Increasing efficiency of flexible manufacturing systems based on computer product grouping. Advances in Science and Technology Research Journal, 12 (2), pp. 6-10. DOI: 10.12913/22998624/92093.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.