Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів.


  • Вимоги щодо оформлення подання
    1. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word (DOC, DOCX).
    2. Стаття містить всі структурні елементи (анотація 1800 символів з пробілами, постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета, виклад основного матеріалу, висновки і перспективи подальших досліджень).
  • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Статті у Технологічні комплекси (ТС) друкуються англійською та українською мовами. Редакція надає пріоритет статтям, написаним англійською мовою, оскільки їх можна надсилати для оцінки ширшому колу рецензентів.

ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ

Для оформлення рукописів бажано користуватися шаблоном журналу ЗАВАНТАЖИТИ

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

ЗАВАНТАЖИТИ «ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ» 

- Стаття написана українською або англійською мовою.
- Текст раніше ніде не публікувався і не розглядається для публікації в будь-якому іншому журналі.
- Робота підготовлена ​​на основі шаблону в одному з редагованих форматів: .doc, .docx.
- Рекомендований обсяг сторінок 10-15.

Структурні елементи статті:

- ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ (постановка завдання);
- ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- ВИСНОВКИ з даного дослідження і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.

Вимоги щодо оформлення рукопису

Параметри сторінки: верхнє, нижнє та ліве поле – 2 см, праве поле – 1,5 см. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25 см,нижньою – 1,25 см.

Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва органі­зації – набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирів­нюються по ширині. Вказується ідентифікатор ORCID/Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Arial Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.

Анотації обсягом 1800 символів з пробілами (українською, та англійською мовами) повинні містити короткий зміст статті і розміщуються на 1см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині.

Нижче анотацій обов'язково вказуються ключові слова (5-7 прикладів).

Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифти: Symbol. Time New Roman Cyr; розміри шрифтів: звичайний 12 пт., крупний індекс 7 пт., дрібний індекс 5 пт., крупний символ 18 пт., дрібний символ 12 пт.). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.

Якщо в статті наявні ілюстрації, необхідно розташовувати їх по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 1 см. Другий екземпляр ілюстрації необхідно додати окремим файлом jpg., png, pdf. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий но­мер (Таблиця 1) – вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.