ТЕХНОЛОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ - наукове академічне рецензоване видання.

Засновник та видавець: Луцький національний технічний університет
Країна: Україна.
ISSN 2304-4519 (друкована версія),
ISSN 2312-0584 (електронна версія).
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 16542-5014Р від 09.04.2010.
З 13.07.2015 по 2019 р-  фахове видання з технічних наук.
з 2019- категорія B (нефахове).

Рік заснування: 2010.
Періодичність виходу:
два номери на рік.
Обсяг: 
до 10 ум. друк. арк. Формат: 60x84/8.
Мови
українська, англійська.

Метаслужіння академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних напрямках академічної діяльності.
Завдання: 
нові постановки задач і методи дослідження, а також надання допомоги фахівцям, інженерам, вченим і дослідникам у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу.

Спеціальності журналу:
131- Прикладна механіка;
151- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Тематика: Журнал висвітлює питання у сфері інформаційних технологій проектування, моделювання, оптимізації, структурного аналізу та синтезу технологічних систем, моделювання функціонування технологічних систем, проектування алгоритмів та автоматизованого діагностування технологічних комплексів, розробки технологічних систем у різних галузях промисловості, проектування функціональних елементів у технологічних системах.

Оплата за публікацію і обробку: Наразі статті публікуються і рецензуються безкоштовно.

ЖУРНАЛ ВКЛЮЧАЄ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ:
- Інтелектуальні виробничі системи;
- Структурна оптимізація технологічних комплексів;
- Функціональні та мехатронні елементи технологічних комплексів;
- Ефективність технологічних комплексів;
- Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
- Прикладна механіка;

ЖУРНАЛ ІНДЕКСУЄТЬСЯ:

Index Copernicus
ERIH Plus
ResearchBib
Ulrich's periodicals
Google Scholar
Directory Indexing of International Research Journals (CiteFactor)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (посилання)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса редакції:
Луцький національний технічний університет
вул. Потебні 56, м. Луцьк, 43018