АЛГОРИТМ ОЦІНЮВАННЯ ПРИДАТНОСТІ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ЗА ПЕВНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ

  • І.М. Дударєв Луцький національний технічний університет, Луцьк, Україна
Ключові слова: оцінювання рослинної сировини, оцінювання стану стеблостою, комплексний показник якості, льон, лляна сировина

Анотація

Для того, щоб отримати кінцевий продукт з необхідними показниками потрібно провести перероблення сировини за певною технологією. Перероблення рослинної сировини за певною технологією та одержання високоякісної продукції можливе лише у випадку, якщо початкові якісні показники сировини відповідають технологічним вимогам. Це ж стосується можливості застосування технологій збирання сільськогосподарських культур, зокрема луб’яних, але у  цьому випадку необхідно враховувати стан стеблостою при вибиранні технології збирання. Розроблено універсальний алгоритм оцінювання придатності рослинної сировини для перероблення за певною технологією або стану стеблостою сільськогосподарських культур, зокрема луб’яних, для збирання за певною технологією. Алгоритм містить етапи: вибирання технології переробляння сировини; визначення показників, які характеризують придатність сировини до перероблення за вибраною технологією; проведення експертного оцінювання вагомості вибраних показників та обчислення їх коефіцієнтів вагомості; встановлення базових (рекомендованих) значень показників, що дозволяють застосовувати вибрану технологію; визначення абсолютних (фактичних) значень показників; обчислення значень відносних показників; обчислення значення комплексного показника якості сировини; аналізування результатів оцінювання показників; за результатами оцінювання прийняття рішення щодо можливості застосування вибраної технології; застосування вибраної технології або вибирання іншої. Для оцінювання вагомості показників стану стеблостою льону-довгунця та якості лляної трести з льону-довгунця, а також обчислення їх коефіцієнтів вагомості використовували експертний метод. Розроблений алгоритм було апробовано на прикладах стеблостою льону-довгунця та лляної трести. Цей алгоритм можна застосовувати для будь-якої рослинної сировини з метою визначення її придатності до перероблення за певною технологією.

Посилання

Dudarev, I. (2022). A review of fibre flax harvesting: conditions, technologies, processes and machines. Journal of Natural Fibers, 19(12), 4496-4508. https://doi.org/10.1080/15440478.2020.1863296

Yaheliuk, S., Didukh, V., Busnyuk, V., Boyko, G., & Shubalyi, O. (2020). Optimization on efficient combustion process of small-sized fuel rolls made of oleaginous flax residues. INMATEH – Agricultural Engineering, 62(3), 361-368. https://doi.org/10.35633/inmateh-62-38

Березовський, Ю. В. (2016). Вплив нових технічних рішень на проектування екологічно безпечної продукції з використанням лляної сировини (The influence of new technical solutions on designing environmentally safe products by using of flax raw material). Енергетика: економіка, технології, екологія, 3, 104-113.

Березовський, Ю. В. (2017). Технічні рішення процесу переробки лляної сировини (Technical solution for processing of flax raw materials). Science and Innovation, 13(3), 25-37. https://doi.org/10.15407/scin13.03.025

Головенко, Т. М., Налобіна, О. О., Шовкомуд, О. В., Герасимчук, О. П., & Козел, В. М. (2021). Автоматизація оцінювання луб’яної сировини з льону олійного (Automation of evaluation of bast raw materials from linseed). Сільськогосподарські машини, 47, 124-132. https://doi.org/10.36910/acm.vi47.657

Горач, О. О., & Домбровська, О. П. (2021). Використання насіння льону олійного та конопель у харчовій промисловості (Use of oilflower seeds and hemp in the food industry). Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки, 28, 18-22. https://doi.org/10.36477/2522-1221-2021-28-03

Держспоживстандарт України. (2004). Треста лляна. Технічні умови (ДСТУ 4149:2003) (Retted flax straw. Specifications).

Дідух, В. Ф., Ягелюк, С. В., & Онюх, Ю. М. (2017). Показники споживних властивостей волокна льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся (Indicators of consumption properties of oilseed flax fiber grown in the conditions of the Western Polissia). Сільськогосподарські машини, 38, 47-52.

Садовников, И. В. (2009). Квалиметрия (Qualimetry). Чита: ЧитГУ.

Соколовский, С. С. (2008). Методы менеджмента качества. Квалиметрия (Quality management methods. Qualimetry). Минск: БНТУ.

Соловьев, А. Я. (1989). Льноводство (Cultivation of flax). М.: Агропромиздат.

Толмачов, В.С., & Кузьміна, Т.О. (2010). Програмні засоби для визначення показників лляної сировини (Software for determining indicators of flax raw materials). Вісник КНУТД, 5, 120-123.

Ягелюк, С. В. (2013). Визначальні показники якості льоносировини (Determining indicators of the flax raw material quality). Товарознавчий вісник, 6, 153-157.

Ягелюк, С., & Дідух, В. (2021). Формування якості льняної продукції (Flax product quality formation). Луцьк: ЛНТУ.

Ягелюк, С., Дідух, В., & Онюх, Ю. (2019). Оцінка якості волокна зі стебел льону олійного, вирощеного в умовах Західного Полісся (Quality evaluation of fiber from the stalks of oil flax grown in the conditions of the Western Polissia). Товарознавчий вісник, 1(11), 169-175. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2018-11-19

Опубліковано
2022-10-31