Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
  • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Оформлення подання відповідає вимогам журналу "Сільськогосподарські машини".
    Всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені після тексту (у кінці документу).

Керівництво для авторів

У журналі «Сільськогосподарські машини» публікуються:

1) наукові статті, які містять оригінальні результати завершених теоретичних або експериментальних досліджень, що розширюють наукові знання в галузі агроінженерії, сільськогосподарського машинобудування та лісового господарства, а також, які висвітлюють питання відновлювальних джерел енергії та IT-технологій в сільському господарстві;

2) оглядові статті, які висвітлюють сучасний стан та тенденції розвитку окремих напрямів у галузі агроінженерії, сільськогосподарського машинобудування та лісового господарства.

ПОРЯДОК ПОДАННЯ РУКОПИСУ:

Рукопис має бути надісланий одним із авторів через ACM Journal platform on OJS або, якщо це неможливо, за електронною адресою: agrmash@lutsk-ntu.com.ua

Разом із рукописом у редакцію журналу «Сільськогосподарські машини» подається супровідний лист на ім’я головного редактора, в якому необхідно зазначити назву рукопису, вказати чи відповідає, на думку автора (авторів), рукопис профілю журналу, чи вперше він публікується і чи не перебуває він на розгляді у редколегіях інших наукових видань, також необхідно вказати чи наявний конфлікт інтересів і чи усі автори погоджуються із поданням рукопису до журналу. Крім того, необхідно вказати анкетні дані автора (авторів) рукопису, зокрема повністю прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь та вчене звання (за наявності), місце роботи, посаду, електронну пошту для листування, ідентифікатор науковця в ORCID.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСУ:

Журнал «Сільськогосподарські машини» дотримується найвищих стандартів рецензування. Рукопис, що надійшов до журналу «Сільськогосподарські машини», спочатку розглядається редактором на предмет його відповідності профілю журналу та, за позитивного рішення редактора, рукопис проходить процедуру подвійного «сліпого» рецензування висококваліфікованими експертами.

Унікальність текстів рукописів перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck.

Автори (автор) несуть повну відповідальність за достовірність викладених фактів, цитат та інших тверджень у рукописі. Також автори (автор) несуть відповідальність за отримання дозволу на відтворення матеріалів із інших джерел, що захищені авторським правом.

Рекомендований обсяг рукопису 6-20 аркушів формату А4 (мінімальна кількість – 6 аркушів), оформлених відповідно до вимог: ліве поле – 2 см; праве поле – 2 см; верхнє поле – 2 см; нижнє поле – 2 см. Рукопис має бути надісланий у форматі Word. Рисунки та таблиці мають бути розташовані після тексту рукопису. Для допомоги під час підготовки рукопису до подання у журнал «Сільськогосподарські машини», редколегія пропонує шаблон статті.

СТРУКТУРА ТА ФОРМАТ РУКОПИСУ 

УДК статті: зазначається автором (авторами) статті.

Шрифт Cambria, розмір шрифту – 12 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний. 

Заголовок рукопису: заголовок має бути коротким та інформативним, оскільки заголовок використовується в інформативно-пошукових системах. Не дозволяється використання скорочень та формул у заголовку.  Заголовок рукопису записується двома мовами: українською, англійською.

Шрифт Cambria, розмір шрифту – 14 пунктів із напівжирним виділенням, міжрядковий інтервал – одинарний.

Ініціали та прізвище автора (авторів): спочатку пишуться ініціали, а за ними – прізвище. Якщо авторів декілька, то вони записуються через кому. Після прізвища останнього автора розділові знаки не ставляться. Якщо автори представляють різні установи, тоді після прізвища кожного автора ставиться надрядковий знак із цифрою 1, 2, 3…, що є позначенням відповідної установи. Ініціали та прізвище автора (авторів) записуються двома мовами: українською, англійською. Після прізвища автора, електронна адреса для листування якого вказана, ставиться надрядковий знак *.

Шрифт Cambria, розмір шрифту – 12 пунктів із напівжирним виділенням, міжрядковий інтервал – одинарний.

Місце роботи автора (авторів), місто, країна: місце роботи автора (авторів), де виконувалися дослідження, результати яких є у рукописі, місто та країна, в яких розташована установа, записуються через кому. Після країни розділові знаки не ставляться. Якщо автори представляють різні установи, тоді кожна установа та місце її розташування записуються із нового рядка, причому перед назвою установи ставиться надрядковий знак із цифрою 1, 2, 3…, що відповідає надрядковому знаку після прізвища автора (авторів), що представляє цю установу.

Шрифт Cambria, розмір шрифту – 12 пунктів із курсивним виділенням, міжрядковий інтервал – одинарний.

Автор для листування: адреса електронної пошти автора для листування з журналом «Сільськогосподарські машини» та читачів з автором.

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний.

Реферат: реферат має бути інформативним та пояснювати основні результати дослідження, разом із тим, необхідно уникати зайвих деталей. У рефераті не допускаються скорочення та цитування. Реферат записується двома мовами: українською та англійською. Обсяг реферату кожною мовою 1800 – 1900 знаків (без пробілів).

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12 пунктів із курсивним виділенням, міжрядковий інтервал – одинарний.

Ключові слова: необхідно уникати загальних термінів та нестандартних абревіатур, рекомендується, щоб ключові слова не повторювалися у заголовку рукопису. Кількість ключових слів (словосполучень) – рівно п’ять. Ключові слова записуються двома мовами: українською, англійською.

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 12 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний, кожне ключове слово (вираз) записується через кому з нового рядка.

РОЗДІЛИ РУКОПИСУ

Рукопис має містити обов’язкові розділи: стан питання та постановка проблеми, мета дослідження, матеріали і методи, результати дослідження та обговорення, висновки, список посилань. Усі заголовки розділів рукопису (окрім мети дослідження) записуються по центру, шрифт Cambria, розмір шрифту – 11 пунктів із напівжирним виділенням, міжрядковий інтервал – одинарний. У кінці заголовку розділові знаки не ставляться. Між розділами рукопису пропускається один рядок.

Стан питання та постановка проблеми: цей розділ має містити аналіз сучасного стану питання, чіткий виклад проблеми та пропозиції щодо її вирішення.

Текст розділу записується починаючи із наступного рядка під заголовком розділу, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 11 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний. Кожен абзац тексту розділу починається з відступу 0,7 см.

Мета дослідження: записується окремим рядком і повинна бути зрозумілою та чітко викладеною.

Шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 11 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний.

Матеріали і методи: цей розділ включає детальну методологію дослідження. Якщо використовується вже описаний/опублікований метод, необхідно зробити посилання на джерело. Відомі статистичні методи, що використовуються для аналізу даних, повинні бути коротко описані та вказане джерело, де вони опубліковані.

Текст розділу записується починаючи із наступного рядка під заголовком розділу, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 11 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний. Кожен абзац тексту розділу починається з відступу 0,7 см.

Результати дослідження та обговорення: результати дослідження повинні бути представлені чітко, допускається їх порівняння із вже відомими результатами, з обов’язковим вказуванням джерела даних. Обговорення має пояснювати значення результатів дослідження. Під час представлення результатів дослідження використовується система International System of Units.

Текст розділу записується починаючи із наступного рядка під заголовком розділу, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 11 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний. Кожен абзац тексту розділу починається з відступу 0,7 см.

Висновки: висновки мають бути чіткими і короткими та можуть містити рекомендації щодо використання результатів дослідження. Не дозволяється використовувати цитати у висновку.

Текст розділу записується починаючи із наступного рядка під заголовком розділу, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 11 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний. Кожен наступний абзац тексту розділу починається з відступу 0,7 см.

Список посилань: авторам рекомендується включати посилання на публікації лише із рецензованих періодичних видань та уникати цитат із недоступних джерел (звіти тощо). До списку посилань необхідно включати лише публікації, які цитовані в тексті. Автори рукопису відповідають за точність своїх посилань. Список не повинен перевищувати 30 посилань (окрім оглядових статей). Відсоток самоцитування не повинен перевищувати 10% (за винятком оглядових статей). Посилання на джерело інформації у тексті оформлюється згідно з APA Style. Список посилань формується в алфавітному порядку (спочатку записуються англомовні джерела, а потім - українською та іншими мовами з обов’язковим перекладом назви джерела англійською мовою, що подається у дужках). У рукописі обов’язковим є посилання на публікації, яким присвоєно цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) (із вказуванням DOI).

Внутрішньотекстове посилання має містити інформацію про: автора праці (редактора/укладача/назву цитованого джерела, якщо автор відсутній), що цитується, рік видання та сторінковий інтервал (номери сторінок з яких наводиться цитата). Сторінковий інтервал дозволяється не вказувати, якщо ви не наводите цитату, а висловлюєте якусь ідею чи посилаєтесь на роботу в цілому.

Приклади:

один автор: в дужках (Kirchuk, 2020) або в тексті Kirchuk (2020) // в дужках (Кірчук, 2020) або в тексті Кірчук (2020);

два автори: в дужках (Dudarev & Kirchuk, 2020) або в тексті Dudarev and Kirchuk (2020) // в дужках (Дударєв & Кірчук, 2020) або в тексті Дударєв та Кірчук (2020);

три та більше авторів: в дужках (Dudarev et al., 2020) або в тексті Dudarev et al. (2020) // в дужках (Дударєв та ін., 2020) або в тексті Дударєв та ін. (2020);

без автора (редактора/укладача/назву цитованого джерела): в дужках (Statistica, 2021) або в тексті Statistica (2021) // в дужках (Статистика, 2021) або в тексті Статистика (2021);

без дати: в дужках (Petroc, d.n.) або в тексті Petroc (d.n.) // в дужках (Дідух, d.n.) або в тексті Дідух (d.n.);

якщо цитується декілька публікацій автора за один рік: в дужках (Kirchuk, 2020a) та (Kirchuk, 2020b) або в тексті Kirchuk (2020a) та Kirchuk (2020b)// в дужках (Кірчук, 2020a) та (Кірчук, 2020b) або в тексті Кірчук (2020a) та Кірчук (2020b);

одночасне цитування кількох джерел: в дужках (Dudarev & Kirchuk, 2020; Albert, 2018) // в дужках (Дударєв & Кірчук, 2021; Albert, 2018).

Кожне посилання записується з нового рядка з виступом 0,5 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 10 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний.

Приклади оформлення посилань згідно з APA Style:

Статті в журналах:

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment. Organizational Behavior and Human Decision Processes105(2), 221–232. https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2007.08.002

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007). Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings. Consulting Psychology Journal: Practice and Research59(4), 286–295. https://doi.org/10.1037/1065- 9293.59.4.286

Гусєв, В. А., Дударєв, І. М., & Токарчук, М. В. (2019). Огляд конструкцій сепараторів сипких матеріалів. Сільськогосподарські машини, 42, 20–28. https://doi.org/10.36910/agromash.vi42.172

Badretdinov, I., Mudarisov, S., Lukmanov, R., Ibragimov, R., Permyakov, V., & Tuktarov, M. (2020). Mathematical modeling and study of the grain cleaning machine sieve frame operation. INMATEH – Agricultural Engineering, 60(1), 19–28. https://doi.org/10.35633/inmateh-60-02

Статті в журналах (in press):

Dudarev, I., & Say, V. (2018). Development of resource-saving technology of linseed harvesting. Journal of Natural Fibers (in press). https://doi.org/10.1080/15440478.2018.1558161

Книги, монографії:

Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Field, H. L., & Solie, J. B. (2007). Introduction to agricultural engineering technology: A problem solving approach (3 ed). New Yourk, Springer Science+Business Media.

Заика, П. М., & Мазнев, Г. Е. (1978). Сепарация семян по комплексу физико-механических свойств. Москва: Колос.

Карташевич, С. М. (2001). Механико-технологические основы повышения эффективности механизированных комплексов для послеуборочной обработки зерна и семян: монография. Минск, РУП «БелНИИагроэнерго».

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color: Psychological interventions with culturally diverse youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Фіголь, Н. (Ред.). (2009). Українська мова. Київ: НТУУ «КПІ».

Українська мова. (2009). Київ: НТУУ «КПІ».

Розділ у книзі:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. In T. Magrini (Ed.), Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Hammond, K. R., & Adelman, L. (1986). Science, values, and human judgment. In H. R. Arkes & K. R. Hammond (Eds.), Judgement and decision making: An interdisciplinary reader (pp. 127-143). Cambridge, England: Cambridge University Press.

Foulk, J., Akin, D., Dodd, R., & Ulven, C. (2011). Production of flax fibers for biocomposites. In S. Kalia, B. Kaith, & I. Kaur (Eds.), Cellulose fibers: Bio- and nano-polymer composites (pp. 61-95). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/doi:10.1007/978-3-642-17370-7_3

Балашова, Є. (2014). Пріоритети інвестиційного забезпечення. В А. Сухоруков (Ред.), Стратегічні дослідження (с. 5-9). Київ: Наукова думка.

Milton, J. (1847). The prose works of John Milton (Vol. 1-2). Philadelphia, PA: John W. Moore.

Олійник, Б., & Шевчук, С. (Ред.). (2006). Вибрані твори (Т. 1-2). Київ: Українська енциклопедія.

Матеріали конференцій, симпозіумів:

Dudarev, I., Kirchuk, R., Hunko, Y., & Panasyuk, S. (2020). Modeling of mixing bulk materials. In V. Ivanov et al. (Eds), Advances in Design, Simulation and Manufacturing II. DSMIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Lutsk, Ukraine (pp. 54-64). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_6

Патенти:

Le Van Meautte, V. (2003). U.S. Patent No. 6,601,955. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

Мацко, Г. (1999). Патент України 26933. Київ: Державне патентне відомство України.

Дисертації:

Dudarev, I. M. (2016). The development of scientific principles of resource-saving technology of primary processing of bast crops [Doctoral dissertation]. Lutsk National Technical University, Lutsk.    

Богомолов, А. В. (2006). Научное обоснование энергосберегающих процессов и оборудования для сепарации пищевого сыпучего сырья [Дисертація д-ра техн. наук]. Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства им. Петра Василенко, Харків.

Mylott, E. (2009). To flatten her sphere to a circle, mount it and take to the road: The bicycle. (Master's thesis). University at Albany, State University of New York, Albany.

Саленко, О. (2001). Наукові основи високоефективного гідро різання (Дис. канд. техн. наук). Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ.

Стандарти:

International Organization for Standartization. (2018). Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use (ISO Standart No. 45001:2018). https://www.iso.org/standard/63787.html

Інформація із сайтів:

National Renewable Energy Laboratory. (2008). Biofuels. Retrieved May 6, 2008, from http://www.nrel.gov/learning/re_biofuels.html

Формули: формули виконують у редакторі MS Equation. Для набирання формул використовують шрифт Times New Roman, Symbol (курсив), розмір шрифту – 11 пунктів. Надто довгі формули розбивають на дрібні елементи. Усі формули нумеруються арабськими цифрами в порядку їх розташування у тексті рукопису. Формули вирівнюють по центру, а їх номер записують у круглих душках із правого краю. Значення кожного символу і числового коефіцієнта формули розшифровують після неї (без пропуску рядка) починаючи зі слова “де” без абзацу одним текстом, як показано у прикладі:

F = mg,                                                                                    (1)

де F – сила, Н; m – маса, кг; g – прискорення, м/с2.

Посилання на формули у тексті рукопису оформлюється у круглих душках, наприклад (1). 

Графічний матеріал: рисунки, графіки, діаграми, фотографії тощо розташовуються після тексту рукопису. Їх розмір та контрастність повинні забезпечувати чітке читання. На рисунках проставляються позиції із обов’язковим розшифровуванням у підрисунковому підписі після назви рисунка і двокрапки (у тексті статті позиції не розшифровуються). Крім того, усі позначення на графічному матеріалі, які не розшифровуються у тексті рукопису мають бути пояснені у підрисунковому підписі. Крапка у кінці підрисункового підпису не ставиться. Якщо в рукописі тільки один рисунок, то він не нумерується.

Вирівнювання підрисункового підпису – по центру. Усі графічні матеріали нумеруються арабськими цифрами в порядку їх розташування у тексті рукопису. Між графічним матеріалом і підрисунковим підписом пропускається один рядок. Посилання на графічний матеріал у тексті рукопису обов’язкове та оформлюється таким чином: рис. 1.

Підрисунковий підпис виконується шрифтом Times New Roman, розмір шрифту – 11 пунктів, міжрядковий інтервал – одинарний.

Приклад оформлення підрисункового підпису:

Рис. 1 – Сепаратор сипких матеріалів:

1 – рама; 2 – решето; ……

Таблиці: таблиці розташовують після тексту рукопису . Над таблицею із вирівнюванням по центру записують її заголовок. Для набирання заголовку таблиці та її тексту використовують шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 11 пунктів. Усі таблиці нумеруються арабськими цифрами в порядку їх розташування у тексті рукопису. Між заголовком таблиці і таблицею пропускається один рядок. Приклад оформлення заголовку таблиці:

Таблиця 1 – Технічна характеристика сепараторів

Якщо в рукописі тільки одна таблиця, то вона не нумерується. Посилання на таблицю у тексті рукопису обов’язкове та оформлюється таким чином: таблиця 1.

Скорочення та маловідомі позначення: скорочення та маловідомі позначення обов’язково мають бути розшифровані у круглих душках після першого згадування у тексті рукопису.      

Надісланий рукопис може редагуватися.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.