Інформація про журнал «Сільськогосподарські машини»

 

Журнал «Сільськогосподарські машини» (далі Журнал)

Зареєстровано Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, рішення № 40 від 11.01.2024 року, ідентифікатор медіа R30-02454.

Друкований та онлайн номери ISSN:

ISSN 2307-1699 (Print)

ISSN 2708-9754 (Online)

Засновник: Луцький національний технічний університет

Рік заснування: 1995 рік

Періодичність виходу: 1 раз на рік

Вид друкованого медіа: журнал

Територія розповсюдження: територія України

Спосіб розповсюдження: безкоштовне розповсюдження 

Мови розповсюдження: українська, англійська

Науковий профіль Журналу:

Журнал входить до переліку друкованих періодичних видань, що включені до Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» та 208 «Агроінженерія» (категорія «Б», наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р.), також Журнал публікує статті за спеціальністю 205 «Лісове господарство». 

Мета Журналу – сприяння розвитку досліджень науково-практичних проблем сільськогосподарського виробництва і лісового господарства та популяризація новітніх досягнень у цих галузях.

Завдання Журналу:

 • публікація наукових статей, які містять оригінальні результати завершених теоретичних або експериментальних досліджень, що розширюють наукові знання з агроінженерії, сільськогосподарського машинобудування та лісового господарства, а також, які висвітлюють питання відновлювальних джерел енергії та IT-технологій в сільському господарстві;
 • публікація оглядових статей, які висвітлюють сучасний стан та тенденції розвитку окремих напрямів агроінженерії, сільськогосподарського машинобудування та лісового господарства;
 • поширення наукових знань та передового досвіду в галузях агроінженерії, сільськогосподарського машинобудування та лісового господарства;
 • обговорення проблем і перспектив у галузях агроінженерії, сільськогосподарського машинобудування та лісового господарства.

Плата за публікацію статей:  відсутня

Журнал включено до міжнародних наукометричних баз даних:

Google Scholar, Crossref, Academic Resource Index (ResearchBib), ULRICHSWEB, WorldCat, Scientific Indexing Services, Реєстр наукових фахових видань України, Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського

Електронне резервне збереження вмісту Журналу:

наукові публікації розміщені на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського НАН України  

Процедура рецензування:

Процедура рецензування у Журналі відповідає принципам, що декларовані Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE).

Рукописи наукових та оглядових статей проходять первинне рецензування на відповідність науковому профілю Журналу та вимогам щодо оформлення. У випадку невідповідності профілю Журналу рукописи відхиляються, а у разі невідповідності зазначеним вимогам щодо оформлення рукописи повертаються авторам на доопрацювання.

Унікальність текстів рукописів перевіряється за допомогою системи пошуку ознак плагіату Unicheck. У випадку виявлення плагіату рукописи відхиляються, а у випадку неналежного оформлення запозичень – повертаються авторам на доопрацювання.

Після успішного проходження первинного рецензування та перевірки унікальності текстів рукописи спрямовуються на «сліпе рецензування». Журнал практикує подвійне «сліпе рецензування», коли особи рецензентів та авторів невідомі один одному.

Авторське право:

Автори несуть повну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства України під час підготовлення матеріалів публікації та їх зміст, а також за достовірність наведених у публікації результатів досліджень та розрахунків. Опубліковані матеріали є правовою власністю видавця Журналу. До друку приймаються рукописи, що раніше не були опубліковані і не перебувають на розгляді в інших виданнях. Автори зберігають за собою всі авторські права та надають Журналу право першої публікації і дозволяють Журналу розповсюджувати матеріали статті із зазначенням авторства та джерел первинної публікації, а також право розміщення електронної версії статті і інформації щодо неї на вебсторінці Журналу на сайті Луцького національного технічного університету, на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та у міжнародних наукометричних базах даних, в яких індексується Журнал. Автори надають право редакційній колегії Журналу на рецензування поданих матеріалів, перевірку їх на наявність ознак плагіату та відхилення.

Політика Журналу щодо доступу до опублікованих матеріалів:

Журнал практикує політику відкритого доступу до опублікованих матеріалів, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та обміну знаннями. Це означає, що весь його зміст перебуває у вільному доступі для користувача або його установи. Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати та друкувати статті із Журналу, а також робити посилання на повні тексти статей із Журналу, попередньо не запитуючи дозволу у видавця або авторів. Зазначене відповідає визначенню BOAI (Budapest Open Access Initiative) щодо відкритого доступу. Журнал використовує CC BY ліцензійну форму.

Процедура Журналу щодо ідентифікації та розгляду інформації або звернень про порушення вимог Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень:

Із метою виявлення невідповідності та подальшого її усунення редакційна колегія Журналу здійснює моніторинг Журналу на відповідність вимогам Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, а також усунення таких порушень. Звернення про порушення зазначених вимог необхідно надсилати на офіційну електронну пошту Журналу або його поштову адресу з аргументацією суті порушення. У випадку виявлення порушення вимог редакційна колегія Журналу проводить заходи щодо його усунення.

ПРАВИЛА ДОТРИМАННЯ РЕДАКЦІЙНОЇ ЕТИКИ

Правила дотримання редакційної етики Журналу відповідають принципам, що декларовані Комітетом з публікаційної етики (Committee on Publication Ethics / COPE).

Етичні зобов’язання редколегії Журналу:

 1. Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і рецензуються. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов’язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.
 2. Редколегія повинна без упередження розглядати всі рукописи, представлені до публікації, оцінюючи кожен належним чином, незважаючи на расову, релігійну, національну приналежність, а також положення або місце роботи автора (авторів).
 3. Редколегія повинна, наскільки можливо, швидко розглядати рукописи, представлені до публікації.
 4. Уся відповідальність за прийняття або відхилення рукопису лежить на редколегії журналу. Відповідальний і зважений підхід до виконання цих обов’язків зазвичай має на думці, що редколегія бере до уваги рекомендацію рецензента (доктора або кандидата наук відповідного наукового напряму) відносно якості і достовірності рукопису, представленого до публікації. Рукописи можуть бути відхилені без рецензування, якщо вони не відповідають профілю Журналу.
 5. Редколегія не надає іншим особам ніяку інформацію щодо подання, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійному оцінюванні рукопису. Після позитивного рішення редактора стаття публікується у Журналу та розміщується на відповідних електронних ресурсах.
 6. Допускається поширення електронними мережами будь-яких статей з Журналу або витягів з них, але при такому поширенні посилання на першоджерело є обов’язковим. Забороняється видання матеріалів Журналу третіми особами або організаціями на паперових і твердих електронних носіях.
 7. Автор може зажадати, щоб редколегія не залучала деяких рецензентів при розгляді рукопису. Проте, редколегія може прийняти рішення використовувати одного або декількох з цих рецензентів, якщо їх думки важливі для неупередженого розгляду рукопису.

Етичні зобов’язання авторів:

 1. Основний обов’язок автора полягає в тому, щоб надати точний звіт про проведене дослідження.
 2. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації. Редколегія Журналу не несе жодної відповідальності перед авторами і/або третіми особами і організаціями за можливий збиток, що викликаний публікацією статті. Редколегія має право вилучити вже опубліковану статтю, якщо з’ясується, що в процесі публікації статті були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми наукової етики.
 3. Розміри Журналу є обмеженими, тому автор зобов’язаний використовувати ресурси видання розумно та економно.
 4. Результати дослідження мають бути досить повними і містити необхідні посилання на доступні джерела інформації, щоб фахівці в цій галузі могли повторити цю роботу.
 5. Автор повинен цитувати ті публікації, які здійснили визначальний вплив на сутність роботи, що викладалася, а також ті, які можуть швидко познайомити читача з більш ранніми роботами, важливими для розуміння цього дослідження.
 6. Автор зобов’язаний провести аналіз джерел інформації, щоб знайти і процитувати оригінальні публікації, в яких описуються дослідження, які тісно пов’язані з цим дослідженням. Необхідно також вказувати джерела принципово важливих матеріалів, використаних у цій статті, якщо ці матеріали не були отримані самим автором.
 7. Необхідно уникати фрагментації повідомлень про дослідження.
 8. Автор не повинен представляти рукописи, що описують одні і ті ж результати, більш ніж в один журнал, якщо тільки це не повторне подання відхиленого Журналом або відкликаного автором рукопису.
 9. Автор повинен чітко вказати джерела всієї процитованої або представленої інформації, за винятком загальновідомих відомостей. Інформація, отримана в приватному порядку, в процесі бесіди, при листуванні або під час обговорення з третіми сторонами, не може бути використана.
 10. Проведені дослідження іноді можуть слугувати основою для критики роботи іншого дослідника. Запропоновані автором матеріали, у відповідних випадках, можуть містити подібну критику. Персональна критика, проте, не може вважатися доречною ні за яких обставин.
 11. Співавторами статті мають бути ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати. Автор, який представляє рукопис до публікації, відповідає за те, щоб до списку співавторів були включені всі ті і тільки ті особи, які відповідають критерію авторства. У статті, що написана декількома авторами, той із авторів, хто представляє до редакції контактні відомості, документи і листується з редакційною колегією, бере на себе відповідальність за згоду інших авторів статті на її публікацію в Журналі.

Етичні зобов’язання рецензентів:

 1. Оскільки рецензування рукописів є істотним етапом у процесі публікації кожен учений зобов’язаний виконувати певну частину робіт з рецензування.
 2. Якщо обраний рецензент не впевнений, що його кваліфікація відповідає рівню досліджень, представлених в рукописі, він повинен відразу повернути рукопис.
 3. Рецензент повинен об’єктивно оцінити якість рукопису, представлену експериментальну і теоретичну частини, їх інтерпретацію і виклад, а також встановити, чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам. Рецензент повинен шанувати інтелектуальну незалежність авторів.
 4. Рецензент повинен ураховувати можливість конфлікту інтересів у разі, коли цей рукопис близько пов’язаний з поточною або опублікованою роботою рецензента. Якщо є сумніви, рецензент повинен одразу повернути рукопис без рецензії, вказавши на конфлікт інтересів.
 5. Рецензент не повинен оцінювати рукопис, з автором або співавтором якого він має особисті або професійні зв’язки, і якщо такі стосунки можуть вплинути на судження про рукопис.
 6. Рецензент повинен поводитися з рукописом, що рецензується, як з конфіденційним документом. Він не повинен показувати рукопис іншим особам або обговорювати його з іншими колегами за винятком особливих випадків, коли рецензент потребує чиєїсь спеціальної консультації.
 7. Рецензенти повинні адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб редактори і автори могли зрозуміти, на чому засновані їх зауваження. Будь-яке твердження про те, що спостереження, висновок або аргумент був вже раніше опублікований, повинне супроводжуватися відповідним посиланням.
 8. Рецензент повинен відмічати будь-які випадки недостатнього цитування авторами робіт інших учених, що мають безпосереднє відношення до статті, яка рецензується; при цьому слід враховувати, що зауваження щодо недостатнього цитування власних досліджень рецензента можуть виглядати як упереджені. Рецензент повинен звернути увагу редактора на будь-яку істотну схожість між цим рукописом і будь-якою опублікованою статтею або будь-яким рукописом, одночасно представленим до іншого журналу.
 9. Рецензент повинен своєчасно надати рецензію на рукопис.
 10. Рецензенти не повинні використовувати або розкривати неопубліковану інформацію, аргументи або інтерпретації, що містяться в цьому рукописі, якщо на це немає згоди автора.

 

Контактні дані редколегії журналу «Сільськогосподарські машини»:

43018, Волинська область, м. Луцьк, вул. Львівська, 75, ауд. 149

тел. +38(0332)74-61-36

e-mail: agrmash@lutsk-ntu.com.ua