ВПЛИВ ДИНАМІЧНОЇ НЕРІВНОМІРНОСТІ КОЛИВАНЬ РОБОЧОГО СТОЛУ ПАДДІ-МАШИНИ НА СЕПАРУВАННЯ ЗЕРНОВИХ СУМІШЕЙ

  • В.С. Кошулько Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
  • Ю.О. Чурсінов Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
  • Н.А. Сова Дніпровський державний аграрно-економічний університет, Дніпро, Україна
Ключові слова: зернова суміш, сепарування зерна, моделювання сепарування зерна, ефективність сепарування зерна, експлуатація зернових сепараторів

Анотація

Падді-машини широко використовуються для сепарування різних сипких продуктів, але до теперішнього часу відсутні інженерні методи їх технологічного розрахунку та немає єдиної думки щодо фізичної суті процесу. Сепарування зернових продуктів та інших сипких сумішей, як правило, проходить в умовах обмеженого руху частинок матеріалу, які мають різні геометричні та фізико-механічні властивості, а також взаємодіють між собою випадковим чином. Це ускладнює опис процесу сепарування. Мета дослідження – підвищення ефективності сепарування зернових сумішей на падді-машині шляхом зменшення динамічної нерівномірності коливань робочого стола. Після дослідження схеми сил, які діють на різні складові падді-машини, зокрема сортувальний стіл, фіксуючі й несучі колеса, а також підшипник, були отримані диференціальні рівняння для плоско-паралельного руху робочої поверхні та для руху елементів падді-машини упродовж гальмування столу під час зворотно-поступального руху. Розроблено програму чисельного інтегрування рівняння руху стола, реалізація якої показала, що найбільші значення кутової швидкості виникають на початку розбігу стола та в кінці його гальмування, коли швидкість відповідає синхронній частоті обертання. Під час дослідження було встановлено, що зношування опорних поверхонь не може перевищувати 0,25 мм. Також було встановлено, що за перші 480 год роботи зношування склало 0,2 мм з кожного боку опорної рами, а за ввесь проміжок – 0,96 мм з кожного боку. Отже, загальне зношування обох боків становило 1,92 мм. На етапі перших 480 год робота стола була стійкою, однак за напрацювання 720 год почалися прояви биття, що негативно впливає на ефективність процесу сепарування. Отже, удосконалення конструкції падді-машини спричиняє значне зменшення зношення контактних поверхонь.

Посилання

Aliiev, E., Gavrilchenko, A., Tesliuk, H., Tolstenko, A., & Koshul’ko, V. (2019). Improvement of the sunflower seed separation process efficiency on the vibrating surface. Acta Periodica Technologica, APTEFF, 50, 12-22. https://doi.org/10.2298/APT1950012A

Shevchenko, I., Aliiev, E., Viselga, G., & Kaminski, J. R. (2021). Modeling separation process for sunflower seed mixture on vibro-pneumatic separators. Mechanika, 27(4), 311-320. https://doi.org/10.5755/j02.mech.27647

Алієв, Е. Б. (2019). Фізико-математичні моделі процесів прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику (Physico-mathematical models of processes of precision separation of sunflower seed material). Запоріжжя: СТАТУС.

Возняк, О. М., Штуць, А. А., & Колісник, М. А. (2021). Дослідження параметрів лінійного асинхронного електроприводу віброцентробіжного сепаратора зерна (Justification of parameters and development of a linear asynchronous electric drive of a vibrocenter grain separator). Вісник Хмельницького національного університету, 5(301), 99-108. https://doi.org/10.31891/2307-5732-2021-301-5-99-108

Козаченко, О. В., Алієв, Е. Б., Бакум, М. В., Михайлов, А. Д., & Крекот, М. М. (2021). Обґрунтування ефективності використання віброфрикційного сепаратора при підготовці насіннєвого матеріалу гірчиці (Justification of the efficiency of using a vibrofriction separator in the preparation of mustard seed material). Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН, 31, 142-151. https://doi.org/10.36710/ioc-2021-31-13

Кошулько, В. С., Науменко, М. М., Чурсінов, Ю. О., & Міщенко, М. І. (2012). Патент України 70722. Круповідокремлююча машина (падді-машина) (Grain-separating machine (paddy machine)). Київ: ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Кошулько, В. С., & Тимчак, Д. О. (2022). Наукове обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів обладнання для сепарування продуктів лущення зерна вівса віброударним методом (Scientific substantiation of the structural and technological parameters of the equipment for separating oat grain husking products using the vibro-impact method). В: Землеробська механіка. Інноваційні технології харчових виробництва. Т. 4. Інноваційні технології харчових виробництв (с. 312-374.). Дніпро: Свідлер А. Л.

Тищенко, Л. Н. (2004). Интенсификация сепарирования зерна (Intensification of grain separation). Харьков: Основа.

Шевченко, І. А., & Алієв, Е. Б. (2021). Патент України 122809. Адаптивний вібропневматичний сепаратор (Adaptive vibropneumatic separator). Київ: ДП «Український інститут інтелектуальної власності».

Шевченко, І., Алієв, Е., & Камінський, Я. Р. (2019). Результати експериментальних досліджень процесу прецизійної сепарації насіннєвого матеріалу соняшника за об’ємною вагою (Results of experimental studies of the process of precision separation of sunflower seed by volume weight). Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України, 24(38), 252-259. http://dx.doi.org/10.31473/2305-5987-2019-1-24(38)-26

Опубліковано
2023-06-26