Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

                                                   До уваги авторів які бажають опублікувати статтю в науковому журналі
                                                           «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАШИНОБУДУВАННІ ТА ТРАНСПОРТІ»
           1. Вимоги до змісту
   1.1 Статті, що подаються, мають відповідати профілю журналу. Приймаються до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: вступ, аналіз літературних даних та постановка проблеми, ціль та задачі дослідження, результати досліджень, обговорення результатів дослідження та висновки.
До редакції приймаються статті, в яких розглядається сучасний стан найбільш актуальних проблем, що стосуються профілю журналу.
    1.2 Мінімальний розмір статті – 3 повних сторінки набраного тексту, максимальний – до 12 сторінок набраного тексту. Рекомендований розмір статті –5-10 сторінок набраного тексту.
    1.3 Приймаються статті українською, російською, англійською та польською мовами.
            2. Вимоги до оформлення
    2.1 Текст статті повинен бути набраний у текстовому редакторі MS WORD, ретельно перевірений, роздрукований та підписаний усіма авторами.
    2.2 Текст повинен бути набраний через 1 інтервал шрифтом «Times New Roman», розміром 11 пунктів на форматі А4. Стиль шрифту – звичайний, відступ абзацу – 1 см, вирівнювання тексту – по ширині сторінки. Сторінка повинна мати всі поля по 20 мм. Порядковий номер сторінки не проставляється. Основні елементи та текст статті оформляються у відповідності до цих вимог та ДСТУ 3008–2015!
    2.3 У лівому кутку зверху проставляється індекс УДК (шрифт – звичайний, розмір – 11 пунктів), в наступному рядку він дублюється англійською. Через один рядок друкується прізвище та ініціали автора (авторів), рядком нижче – місце основної роботи автора (авторів), місто, країна (шрифт – курсив, розмір – 11 пунктів). Далі, через один рядок, назва статті (шрифт – напівжирний, розмір – 11
пунктів).
    2.4 Через рядок після назви статті подається реферат українською мовою. Обсяг реферату українською мовою до 1500-2000 друкованих знаків. У заключному абзаці реферату, вміщують ключові слова. Ключові слова повинні якомога точніше відображати зміст та направленість статті, їх  перелік від 5 до 10 слів або словосполучень.
    2.5 Формули повинні бути створені у середовищі «MathType». Стиль (шрифт) формул "Times New Roman", розмір 11 пунктів, вирівнювання на сторінці – по центру. Номер формули проставляється справа в кінці рядка, в круглих дужках. Пропуск до і після формули – один рядок.
    2.6 Таблиці повинні бути розташовані в межах області тексту. Таблиця повинна мати назву, яку друкують з великої літери і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці. У випадку переносу таблиці на наступні сторінки, над іншими частинами пишуть: «Продовження таблиці __» з зазначенням номера таблиці. На всі таблиці повинні бути посилання в
тексті, якщо таблицю запозичено – необхідно вказати джерело!!! Перенос таблиці з однієї сторінки на іншу обов’язково повинен дублюватись нумерацією стовпців. Назва таблиці: шрифт «Times New Roman Суг», розмір 11 пунктів, звичайний, розміщення по центру.
     2.7 Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, рисунки) повинні бути розташовані в межах області тексту. Всі зображення, повинні бути введені в документ як рисунок, без рамки. Рисунки повинні бути високої якості, повинна бути збережена можливість редагувати його розмір та елементи, текст в ньому без викривлення пропорцій, мінімальна товщина ліній – не менше 1пт. Ілюстрації позначаються порядковими номерами. За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст). Ілюстрація позначається словом «Рисунок __», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних. Назва рисунка: шрифт «Times New Roman», розмір 11 пунктів, звичайний, розміщення по центру сторінки. На всі ілюстрації повинні бути посилання в тексті!!! Рисунки окремо додаються до статті у вигляді графічних файлів. Найкраще, якщо ілюстрації виконані із використанням векторної графіки і збережені у формат JPG.
     2.8 Перелік джерел (бібліографічний список), на які є посилання в статті, оформляється у відповідності до ДСТУ 8302:2015, і  наводиться в кінці статті (за чергою посилань) під заголовком "ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ". Обов’язкова наявність посилань на використані літературні джерела по тексту статті. Кількість посилань повинна вказувати на те, що автор ґрунтовно проаналізував наукові дослідження в даному напрямку, і становити не менше 8 посилань. Перелік посилань наводиться мовою їх оригіналу. Через один рядок наводиться транслітерований перелік посилань під заголовком «REFERENCES». Оформлення транслітерованих та англомовних бібліографічних посилань здійснюється відповідно до вимог APA – American Psychological Association (6th ed.).  Наприклад:
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (2005). Title of article. Title of Journal, 10(2), 49-53.
Бібліографічний список (References) наводится повністю окремим блоком, повторюючи список  літератури до україно- або російськомовної частини, незалежно від того, містяться у ньому чи ні іноземні джерела. Якщо у списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються у списку, який створюється у романському алфавіті.

            Якщо бібліографічне джерело має унікальний ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier), яким користуються практично всі провідні закордонні журнали для ідентифікації своїх статей, у списку літератури його бажано вказати.

            Транслітерація українського тексту виконується згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55, а транслітерація російського тексту – згідно системи Держдепартаменту США.

           Через рядок після переліків посилань по тексту подається розгорнутий реферат англійською мовою (шрифт – звичайний, розмір – 11 пунктів) під заголовком «ABSTRACT». Обсяг реферату від 1500-2000 друкованих знаків.

           Реферат призначений для ознайомлення з статтею. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всієї статті.

           Якість англомовного перекладу анотації до статті, а за необхідності і самої статті, визначає редколегія журналу. За умови виявлення низької якості англомовного перекладу редакція залишає за собою право відхилити друк статті. Машинний переклад за допомогою комп’ютерної техніки категорично забороняється!!!
           2.9 У заключному абзаці реферату вміщують ключові слова (шрифт – звичайний, розмір – 11 пунктів, всі літери прописні). Ключові слова повинні якомога точніше відображати зміст та направленість статті, їх перелік від 5 до 10 слів або словосполучень.
           2.10 Після реферату через один рядок пишеться інформація про авторів українською та англійською мовами. Прізвище, ім’я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посада та основне місце роботи, e-mail автора та ORCID. Науковий ступінь пишеться повністю, без скорочень. Дані про кожного з авторів пишуться з нового рядка.

                                                                                            ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 514.18

UDC 514.18

                                                                                 Пустюльга С.І., Самостян В.Р., Придюк В.М.

                                                                              Луцький національний технічний університет

                                     МЕТОДИКА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ПЯТЕН РОЗПИЛУ ПАЛИВА ФОРСУНКАМИ

           У роботі запропоновано новий метод фрактальної діагностики якості розпилу палива форсунками дизельних ДВЗ. Розроблена оригінальна методика, яка дозволяє виділяти кількісні ознаки із зображення розпилу палива форсункою, і за допомогою цих ознак, перевіряти чи дійсно зображена на фотографії точкова множина крапель близька до еталонного зображення п’ятна розпилу еталонною форсункою із еталонною дробовою розмірністю. Зручність такої методики фрактальної діагностики полягає у тому, що вона не потребує застосування спеціальних пристроїв для перевірки та діагностики форсунок, а також використання дорогого фотометричного устаткування.

            Ключові слова: фрактальна діагностика, кількісні ознаки зображення розпилу, точкова множина крапель, еталонна дробова розмірність, спеціальні пристрої діагностики.

ВСТУП

АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

ЦІЛЬ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ

ВИСНОВКИ

                                                                                               ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

 1. Захаров Ю. А. Проверка, диагностика и испытание форсунок дизелей / Ю. А. Захаров, Е. Г. Рылякин // Транспорт. Экономика. Социальная сфера. (Актуальные проблемы и их решения): сборник статей Международной научно-практической конференции / МНИЦ ПГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2014. С. 43-47.
 2. Мандельброт Б. Фрактальная геометрия природы: [пер. с англ.] / Б. Мандельброт//. – М.: Ин-т компьютерных исслед., 2002.
 3. Маецкий А. В. Обзор приборов и методов исследования качества распыливания топлива дизельной форсункой /А. В. Маецкий, А. А. Гребеньков // Молодой ученый. – 2011. – №10. Т.1. – с. 48-54.
 4. Новичков А. В. Исследование изнашивания прецизионных деталей дизельной топливной аппаратуры / А. В. Новичков, Е. В. Новиков, Е. Г. Рылякин, А. В. Лахно, П. И. Аношкин // Международный научный журнал. – 2014. – № 3. с. 108-111.
 5. Пустюльга C. І. Дискретне векторне формування фрактальних структур / C. І. Пустюльга, В. М. Придюк, І. В. Прушко // Зб. наук. пр. – Луцьк, 2012. – Вип. 37. с. 275-279.
 6. Пустюльга C. І. Дискретне векторне формування геометричних об’єктів / C. І. Пустюльга // Прикладна геометрія та інженерна графіка: Зб. наук. пр. – К., 2011. – Вип. 88. с. 271-278.
 7. Туревский И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Часть 1. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей / И. С. Туревский – М.: ИД «Форум» – ИНФРА-М, 2011. – 432 с.
 8. Филин, И. Н. Устройство для проверки форсунок дизелей / И. Н. Филин // Вклад молодых ученых в инновационное развитие АПК России: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции / Пензенская ГСХА. – Пенза: РИО ПГСХА, 2013. с. 204-206.
 9. Федер Е. Фракталы: [пер. с англ.] / Е. Федер. – М.: Мир, 1991.

                                                                                                       REFERENCES

 1. Zaharov Yu. A., & Ryilyakin E. G. (2014). Proverka, diagnostika i ispyitanie forsunok dizeley. Transport. Ekonomika. Sotsialnaya sfera. (Aktualnyie problemyi i ih resheniya): sbornik statey Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 43–47.
 2. Mandelbrot B. (2002). Fraktalnaya geometriya prirodyi: [per. s angl.] In-t kompyuternyih issled.
 3. Maetskiy A. V., & Grebenkov A. A. (2011). Obzor priborov i metodov issledovaniya kachestva raspyilivaniya topliva dizelnoy forsunkoy. Molodoy uchenyiy, 10, T.1, 48–54.
 4. Novichkov A. V., Novikov E. V., Ryilyakin E. G., Lahno A. V., & Anoshkin P. I. (2014). Issledovanie iznashivaniya pretsizionnyih detaley dizelnoy toplivnoy apparaturyi. Mezhdunarodnyiy nauchnyiy zhurnal, 3, 108–111.
 5. Pustyul’ga S. I., Pridyuk V. M., & Prushko I. V. (2012) Diskretne vektorne formuvannya fraktalnih struktur. Naukovi notatku, 37, 275–279.
 6. Pustyul’ga S. I. (2011) Diskretne vektorne formuvannya geometrichnih ob’ektiv. Prikladna geometrIya ta Inzhenerna grafIka, 88, 271–278.
 7. Turevskiy I. S. (2011).Tehnicheskoe obsluzhivanie avtomobiley. Chast 1. Tehnicheskoe obsluzhivanie i tekuschiy remont avtomobiley, 432.
 8. 8. Filin, I. N. (2013). Ustroystvo dlya proverki forsunok dizeley. Vklad molodyih uchenyih v innovatsionnoe razvitie APK Rossii: sbornik materialov Vserossiyskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii, 204–206.
 9. 9. Feder E. (1991). Fraktalyi [per. s angl.], – M.: Mir.

S. Pustiulha, V. Samostian, V. Prydiuk. The method of identifying the images of atomization spots of fuel spraying by nozzles injectors.

The work deals with the research related to finding the relationship between the wear rate of diesel engine injector nozzles and the fractal characteristics of spots of fuel atomized by such injectors. At present, the processes of diagnosing the degree of fuel atomization by injectors are carried out either using too complicated and expensive methods, or at a basic, visual level with conclusions about the injector efficiency. Based on the analysis of the methods of diagnostics of diesel engine injectors, the method of fractal diagnostics, which does not require the verification of elements either on a working engine, or with the use of complex and expensive devices is proposed.

        The research has shown the effectiveness of the proposed quantitative fractal diagnostics to assess the wear rate of diesel engine injector nozzles. The proposed method of fractal diagnostics of the degree of fuel atomization by injectors can be divided into the following stages: getting an image of the spot of fuel atomized by an injector, allocation of the area for the fractal analysis and dimensioning, image segmentation, generation of features and comparison with the reference image.

         The experimental research using the method of fractal diagnostics of the degree of fuel atomization by diesel engine injectors is carried out. On the basis of experimental data, the fractal dimension of the spot of fuel atomized by the diagnosed injector allows drawing conclusions about the readiness of injector operation on an engine or about the need for repairing such an injector.

Key words: fractal diagnostics, quantitative features of the sprayed image, set of drops, standard fractional dimension, special diagnostic devices.

ПУСТЮЛЬГА Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор кафедри інженерної та комп’ютерної графіки, Луцький національний технічний університет e-mail: mbf.declutsk@gmail.com.  http://orcid.org/0000-0002-5047-4226

САМОСТЯН Віктор Русланович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки, Луцький національний технічний університет e-mail: cvmbf@ukr.net. http://orcid.org/0000-0001-6823-8558

ПРИДЮК Валентин Михайлович, кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобілів і транспортних технологій, Луцький національний технічний університет e-mail: pred_mbf@gmail.com. http://orcid.org/0000-0001-7791-1230

Serhii PUSTIULHA, Doctor of Technical Sciences, Professor of Engineering and Computer Graphics department, Lutsk National Technical University e-mail: mbf.declutsk@gmail.com. http://orcid.org/0000-0002-5047-4226

Viktor SAMOSTIAN, PhD in Engeneering, associate professor of engineering and computer graphics department, Lutsk National Technical University e-mail: cvmbf@ukr.net. http://orcid.org/0000-0001-6823-8558

Valentyn PRYDIUK, PhD in Engeneering, associate professor of Automobiles and Transport Technologies department, Lutsk National Technical University e-mail: pred_mbf@gmail.com. http://orcid.org/0000-0001-7791-1230

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Всі статті. що опубліковані в науковому журналі знаходяться у відкритому доступі.