Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

 

ДО УВАГИ КОРЕСПОНДЕНТІВ!

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА«Перспективні технології та прилади»

Наукова стаття повинна мати наступні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); структурований виклад матеріалів дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; чіткі висновки, які відповідають цілям і стану даного дослідження і перспективи подальшої роботи у даному напрямку.

 1. Статтю можна подавати українською або англійською мовами. Стаття повинна бути набрана у текстовому редакторі не нижче MS WORD 6.0/7.0 і надрукована тільки на лазерному або струменевому принтері на білих листках формату A4 (290x210 мм). Нумерацію сторінок не виконувати.
 2. Параметри сторінки: ліве – 3 см, верхнє, нижнє, праве поле – 2 см. Від краю до колонтитула верхнього – 1,25 см, нижнього – 1,25 см.
 3. Шапка статті: індекс УДК, прізвища та ініціали авторів, назва організації – набираються з нового рядка шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по лівому краю. Назва статті розміщується на 1 см нижче назви організації, набирається прописними літерами шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру. Анотація має бути розширеною (об’ємом 1000-1200 знаків), повинні містити короткий виклад статті і розміщуються на 1см нижче назви статті, набираються з абзацного відступу 1см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюються по ширині. Нижче анотацій вказуються ключові слова. Прізвища та ініціали авторів, назва організації, назва статті, анотація, ключові слова подаються українською, російською та англійською мовами, при чому, анотація мовою статті подається на початку, а прізвища та ініціали авторів, назва організації, назва статті, анотація, ключові слова іншими двома мовами після інформаційних джерел.
 4. Основний текст розміщується на 1 см нижче анотацій, набирається з абзацного відступу 1см шрифтом Time New Roman Cyr розміром 11 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по ширині.
 5. Для набирання формул застосовувати редактор формул MS WORD (використовувати шрифт для формул Symbol; для тексту – Time New Roman Cyr; розмірами: звичайний 12 пт., крупний індекс 7 пт., дрібний індекс 5 пт., крупний символ 18 пт., дрібний символ 12 пт.). Формула вирівнюється по центру і не повинна займати більше 5/6 ширини рядка.
 6. Наявні ілюстрації розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по центру. Другий екземпляр ілюстрації необхідно подати на окремому листі в форматі jpg. Ілюстрації повинні бути чіткими та контрастними.
 • Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина повинна бути на 1 см менша ширини рядка. Над таблицею поставити її порядковий но­мер (Таблиця 1) – вирівнюючи по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, вирівнюючи по центру.
 • Інформаційні джерела подається загальним списком в кінці рукопису згідно з вимогами державного стандарту через 1 см від останнього рядка.
 1. До статті обов’язково додаються відомості про авторів (авторська довідка):
  • Прізвище, Ім’я, По батькові;
  • Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання;
  • Наукові інтереси;
  • Адреса для листування, телефон

Приклад оформлення статті:

УДК 621.822.681.2:369.64

1Марчук В.І., 1Марчук І.В., 2Джугурян Т.Г.,  1Карпюк В.О.

Луцький національний технічний університет, м. Луцьк, Україна

Щецінська морська академія, Польща

ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ШЛІФУВАЛЬНИХ КРУГІВ З ПЕРЕРИВЧАСТИМ ПРОФІЛЕМ НА ОПЕРАЦІЯХ БЕЗЦЕТРОВОГО ШЛІФУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ

В роботі зроблено порівняльний аналіз роботи шліфувальних кругів з суцільною і переривчастою робочою поверхнею для фінішної абразивної обробки поверхонь кілець роликопідшипників. Для фінішної абразивної обробки поверхонь кілець роликопідшипників показано, що результати очікуваної контактної температури, шорсткості і інтенсивності зношування при заданій інтенсивності знімання металу підтверджуються теоретичними розрахунками. Одержані результати дають змогу зробити висновок, що на операціях безцентрового шліфування, особливо при обробці кілець роликопідшипників, доцільно використовувати шліфувальні круги з переривчастою поверхнею.

Ключові слова: шліфувальний круг, абразивний інструмент, безцентрове шліфування, переривчастий профіль, розмірне зношення, температура в зоні різання, поверхні обертання.

Постановка проблеми...

Аналіз останніх досліджень...

Мета роботи...

Викладення основного матеріалу...

Висновки...

Інформаційні джерела

Вкінці не забудьте написати переклад на англійську мову

Marchuk V.I.1, Marchuk I.V.1,  Dzhuguryan T.G.2, Karpyuk V.O.1

1Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine

2Szczecin Maritime Academy, Poland

ON THE EXPEDIENCY OF APPLICATION OF GRINDING WHEELS WITH A BROKEN PROFILE IN OPERATIONS OF CENTER-FREE GRINDING OF ROTARY SURFACES

The comparative analysis of the work of grinding wheels with a continuous and intermittent working surface for finishing abrasive treatment of the surfaces of roller bearing rings is made in the work. For the finishing abrasive treatment of the surfaces of the roller bearing rings, it is shown that the results of the expected contact temperature, roughness and wear intensity at a given intensity of metal removal are confirmed by theoretical calculations. The obtained results allow us to conclude that in centerless grinding operations, especially when machining roller bearing rings, it is advisable to use grinding wheels with an intermittent surface.

Key words: grinding wheel, abrasive tool, centerless grinding, intermittent profile, dimensional wear, temperature in the cutting zone, surface of rotation.

Статті приймаються в електронному вигляді – за електронною адресою: confkptm@gmail.com, в письмовому вигляді − за поштовою адресою: 43018, м. Луцьк, вул. Потебні, 56, каф. Автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (каб. 40), відповідальному секретарю Пташенчуку Віталію Віталійовичу постійно протягом року.

         Редакція здійснює рецензування статей у такій послідовності:

 • перевірка статті на відповідність вимогам;
 • прийняття рішення щодо прийому статті;
 • інформування авторів про можливість публікації та дозвіл на оплату.

Статті приймаються українською або англійською мовами. Вартість публікації становить 70 грн. за 1 стор.

Оплата проводиться за реквізитами:

Луцький національний технічний університет ЄДРПОУ 05477296 Р/р UA558201720313201001201017820 Призначення платежу: За інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності від ПІБ

Рахунок на оплату виставляється після підтвердження Редакційною колегією про прийняття статі до друку.

Копію квитанції про сплату необхідно  вислати за електронною адресою confkptm@gmail.com або у Viber на телефон 0687621536 з вказанням ПІБ платника.

Журнал включено до переліку міжнародних наукових видань за номером ISSN 2313-5352

Видання індексується Google Scholar

Видання в національній бібліотеці імені В.І. Вернадського

       Редколегія повідомляє, що планова періодичність друку збірника два випуска на рік.

   Довідки з питань публікації та прийому матеріалів можна отримати у відповідального секретаря – Пташенчук Віталій Віталійович за тел. (0332) 26-49-43, моб. 068-762-15-36, або за електронною адресою: confkptm@gmail.com.

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.